Коростенська районна державна адміністрація
Житомирська область, Коростенський район
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Доводимо до відома сільськогосподарських підприємств, землекористувачів усіх форм власності про необхідність проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення у 2024 році

Дата: 30.01.2024 14:17
Кількість переглядів: 209

Доводимо до відома сільськогосподарських підприємств, землекористувачів усіх форм власності про необхідність проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення у 2024 році відповідно до Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 26.02.2004 №51.

Рекомендуємо співпрацю з Житомирською філією державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», що виконує наступну роботу:

Фото без опису


 
 • розроблення пропозицій та здійснення єдиної науково-технічної політики у сфері охорони ґрунтів та їх родючості, раціонального використання та екологічної безпеки земель сільськогосподарського призначення, об’єктів довкілля, забезпечення якості продукції, сировини, агрохімікатів;
 • науково-методичне та організаційне забезпечення державного моніторингу ґрунтів і агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення (далі – агрохімічна паспортизація), заходів щодо збереження, відтворення, охорони родючості ґрунтів, а також визначення якості та безпечності продукції, сировини, агрохімікатів;
 • здійснення моніторингу ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення з метою збору, аналізу і опрацювання інформації про якісний стан ґрунтів та їх ерозійну безпеку, забруднення ґрунтів важкими металами, радіонуклідами, залишковими кількостями пестицидів та агрохімікатів, іншими токсичними речовинами техногенного та природного походження;
 • проведення агрохімічної паспортизації для визначення показників родючості ґрунтів та рівня їх забруднення токсичними речовинами, а також спостереження за змінами цих показників внаслідок господарської діяльності;
 • виготовлення та видача агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки з висновком про родючість та екологічний стан ґрунтів і рекомендацій щодо проведення заходів, спрямованих на підвищення родючості ґрунтів і запобігання негативного впливу, в тому числі антропогенного;
 • проведення комплексних та спеціальних спостережень на стаціонарних контрольних ділянках за станом ґрунтів та рослинницької продукції з метою вивчення процесів трансформації та міграції біогенних і хімічних речовин у ґрунтах, а також розроблення прогностичних моделей;
 • проведення еколого-меліоративних обстежень ґрунтів на зрошуваних і осушуваних землях;
 • дослідження стану радіоактивного забруднення сільськогосподарських угідь та продукції рослинництва на територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, та в зонах впливу діючих атомних станцій, підготовка пропозицій, рекомендацій, технологічних проектів щодо відновлення ґрунтів та зменшення забруднення до нормативних рівнів;
 • участь у проведенні моніторингу об’єктів довкілля, зокрема, дослідження вмісту залишкових кількостей пестицидів, агрохімікатів, важких металів та радіонуклідів у продукції та сировині, поверхневих водах, призначених для сільськогосподарських потреб, а також розроблення рекомендацій щодо попередження забруднення цих об’єктів;
 • розроблення та виконання державних, міждержавних, регіональних цільових програм з моніторингу, збереження, відтворення й охорони ґрунтів та їх родючості, агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення, застосування агрохімікатів і забезпечення якості продукції та сировини;
 • проведення науково-дослідних робіт у сфері охорони ґрунтів та їх родючості, раціонального використання та екологічної безпеки земель сільськогосподарського призначення, об’єктів довкілля, вивчення ефективності застосування агрохімікатів, сидератів, рослинних решток, визначення чинників підвищення якості продукції, сировини;
 • проведення науково-дослідних робіт, пов’язаних із розробленням сучасних технологій екологічно-безпечного та раціонального застосування агрохімікатів хімічного та біологічного походження;
 • участь у впровадженні науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, досягнень науки і передового досвіду у галузі збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, екологічної безпеки земель;
 • розроблення та впровадження науково обґрунтованих рекомендацій щодо забезпечення збереження та відтворення родючості ґрунтів, раціонального використання земель сільськогосподарського призначення і застосування агрохімікатів у сільськогосподарському виробництві;
 • проведення комплексного аналізу агроекологічної ситуації на землях сільськогосподарського призначення здійснення оцінки та розробки прогнозу можливих змін стану родючості ґрунтів унаслідок природних і антропогенних факторів;
 • складання прогнозних розрахунків потреб галузі рослинництва, в мінеральних і органічних добривах;
 • підготовка експертних висновків щодо додержання законодавства про пестициди і агрохімікати, безпечного використання регуляторів росту рослин;
 • підготовка за даними агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки висновків про екологічний стан земель і родючість ґрунтів, їх динаміки для обґрунтування впровадження механізму економічного стимулювання при покращенні їх стану або застосування санкцій при їх погіршенні;
 • створення та функціонування державної та регіональної автоматизованої геоінформаційної системи ведення бази електронних даних про стан ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення та інформаційно-аналітичної системи для розроблення заходів у сфері охорони родючості ґрунтів;
 • здійснення еколого-агрохімічного районування (зонування) земель за кількісним вмістом токсичних забруднюючих речовин (пестициди, важкі метали, радіонукліди тощо), макро- і мікроелементів, гумусу та реакцій ґрунтового розчину, за ступенем придатності ґрунтів для вирощування сільськогосподарських культур;
 • підготовка агроекологічного обґрунтування відповідності ґрунтів;
 • розроблення ґрунтозахисних та екологобезпечних технологій вирощування сільськогосподарських культур;
 • проведення робіт із сертифікації земель (ґрунтів) сільськогосподарського призначення, у тому числі при впровадженні органічного землеробства;
 • організація та проведення робіт із комплексної діагностики мінерального живлення рослин;
 • розрахунок балансу гумусу, поживних речовин у ґрунтах та науково обґрунтованої потреби у агрохімікатах для забезпечення бездефіцитного балансу цих складових;
 • визначення відповідності якісних характеристик мінеральних добрив та інших агрохімікатів технічним умовам;
 • моніторинг балансу потреби та надходження агрохімікатів;
 • розроблення, з урахуванням даних агрохімічного паспорта, агрохімічних картограм, проектно-кошторисної та технологічної документації на проведення хімічної меліорації ґрунтів, застосування агрохімікатів, проведення інших заходів спрямованих на відтворення та охорону родючості ґрунтів, рекомендацій щодо вирощування високих урожаїв сільськогосподарських культур, а також здійснення авторського нагляду за їх проведенням;
 • здійснення ґрунтово-агрохімічного обстеження та розробка проектів під закладку багаторічних насаджень;
 • розроблення проектно-технічної документації та проведення землевпорядних робіт, спрямованих на захист ґрунтів від ерозії, ущільнення, вторинного засолення, засмічення побутовими та промисловими відходами, забруднення хімічними та радіоактивними речовинами внаслідок техногенних процесів;
 • розроблення науково обґрунтованих рекомендацій та заходів щодо забезпечення відтворення родючості ґрунтів при ліквідації наслідків негативних процесів;
 • проведення бонітування земель та формування якісних показників об’єктів земельного кадастру;
 • участь у розробленні карт ґрунтів;
 • розробка науковообґрунтованих сівозмін;
 • розробка стандартних ґрунтових зразків та забезпечення ними структурних підрозділів;
 • проведення оперативних і арбітражних аналізів з визначення якості та безпечності агрохімікатів, продукції, кормів та сировини;
 • здійснення оперативних досліджень якості кормів у період заготівлі, визначення їх хімічного складу і поживної цінності та проведення повного зоотехнічного аналізу у період їх зберігання;
 • надання погодження на завезення на митну територію України регуляторів росту рослин;
 • підготовка, організація та проведення торгів і аукціонів земель сільськогосподарського призначення;
 • участь у проведенні перевірок суб’єктів господарювання з питань віднесених до компетенції Установи;
 • підготовка експертних висновків, ініціювання та участь у розгляді судових справ щодо порушень законодавства України про пестициди і агрохімікати, погіршення якісних показників ґрунтів при здійсненні виробничої діяльності;
 • надання інформації з автоматизованої геоінформаційної системи та електронних банків даних у порядку визначеному законодавством;
 • здійснення заходів із збереження та захисту банків даних про стан ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення;
 • проведення інформаційної та просвітницької діяльності у сфері охорони, раціонального використання та екологічної безпеки ґрунтів і підвищення їх родючості;
 • підготовка та участь у конкурсах і програмах міжнародної технічної та фінансової допомоги, реалізація міжнародних проектів, програм за умови гарантованих контрактів та дотримання міжнародного законодавства;
 • проведення зовнішньоекономічної діяльності;
 • участь у проведенні курсів цільового призначення, які організовуються державною службою зайнятості, відповідно до потреб ринку праці та перспектив розвитку агропромислового комплексу;
 • створення прав інтелектуальної власності, у тому числі ліцензій, патентів, авторських прав на наукові розробки, з подальшим впровадженням їх у виробництво;
 • науково-методичне та організаційне забезпечення державного моніторингу ґрунтів і агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення (далі – агрохімічна паспортизація), заходів щодо збереження, відтворення, охорони родючості ґрунтів, а також визначення якості та безпечності продукції, сировини, агрохімікатів;
 • участь в організації та проведенні навчань з підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;
 • надання на договірній основі інформаційно-консультативних послуг землекористувачам, землевласникам та суб’єктам оціночної діяльності з питань раціонального використання, охорони земель сільськогосподарського призначення, поліпшення якості та безпечності продукції та сучасного стану ґрунтів;
 • підготовка, за даними агрохімічної паспортизації, експертних висновків щодо відповідності ґрунтів вимогам для надання статусу спеціальної зони з виробництва сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування;
 • проведення експертизи проектів землеустрою та земле оціночних робіт в межах своєї компетенції;
 • проведення землевпорядних та земле оціночних робіт;
 • виконання топографо-геодезичних та картографічних вишукувань і робіт з ґрунтових, та інших обстежень земель;
 • виконання робіт із землеустрою;
 • проведення метрологічної повірки приладів та обладнання для аналітичних досліджень якості та екологічної безпеки ґрунтів, продукції та сировини, об’єктів довкілля;
 • надання висновків на виконання проектних робіт із землеустрою та в процесі здійснення регулювання інших земельних відносин;
 • участь у виставках, ярмарках та інших публічних демонстраціях досягнень міжнародного, державного та регіонального рівнів;
 • участь та проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, нарад, засідань “круглих столів”, у тому числі міжнародного рівня;
 • розроблення, видання та розповсюдження наукових збірників, методичних рекомендацій, довідкової, нормативно-технічної, інформаційної та рекламної продукції з питань діяльності Установи;
 • розробка технічної документації для виготовлення продукції науково-технічного призначення за профілем діяльності Установи;
 • надання інших платних послуг з питань, віднесених до компетенції Установи.

 

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь